بررسی نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صفات و مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم

اندازه گیری صفات فیزیولوژیکی رشد گندم,اندازه گیری مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم,بررسی نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صفات و مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم,تجزیه و تحلیل صفات فیزیولوژیکی رشد گندم,تجزیه و تحلیل مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم,صفات فیزیولوژیکی رشد گندم,مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صفات و مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم هستید.

دانلود فایل

دانلود نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بررسی نتایج اندازه گیری و تجزیه و تحلیل صفات و مولفه های های فیزیولوژیکی رشد گندم چکیده        این تحقیق به منظور تعیین بهترین و مناسبترین تراکم بوته گیاه گندم دوروم در شرایط آبیاری معمولی و نیز سطوح تنش خشکی در طی فاز رشد زایشی، در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران واقع در شهرستان ورامین انجام شد. قالب آماری طرح به صورت اسپلیت پلات در پایه طرح بلوکهای تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. عامل اصلی طرح شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری نرمال (عرف منطقه)، قطع آبیاری در ابتدای مرحله پر شدن دانه (تنش خفیف) و قطع آبیاری در ابتدای مرحله گلدهی (تنش شدید) و عامل فرعی شامل تراکم کاشت در سه سطح 350 بوته در متر مربع، 450 بوته در متر مربع و 550 بوته در متر مربع بود.  نتایج نشان داد که به جز ارتفاع بوته اثر تیمار تنش بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. همچنین اثر تیمار تراکم بوته نیز برای همه صفات مورد بررسی به جز درصد پروتئین و میزان پرولین برگ پرچم معنی دار شد. هر دو تیمار تنش خفیف و شدید موجب کاهش معنی دار عملکرد دانه به ترتیب به میزان 6/8 درصد و 2/16درصد در مقایسه با شاهد شدند. در تیمار تنش خفیف، بیشترین میزان افت اجزای عملکرد دانه مربوط به وزن هزار دانه و تعداد خوشه بارور بود در حالی که برای تیمار تنش شدید علاوه بر این صفات، تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد بیولوژیک و دوام سطح سبز برگها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. درصد و عملکرد پروتئین دانه نیز تحت تأثیر تنش قرار گرفت.  تنش، سبب افزایش درصد و کاهش عملکرد پروتئین دانه شد. همچنین افزایش معنی دار میزان پرولین برگ در هر دو تیمار تنش مشاهده شد. با افزایش تراکم از 350 به 450 بوته در متر مربع بسیاری از اجزای عملکرد بهبود یافته و سبب افزایش عملکرد دانه در این تیمار شد. بیشترین عملکرد دانه در تراکم 450 بوته در متر مربع و به میزان 7212 کیلوگرم در هکتار بود. افزایش تراکم به 550 بوته در متر مربع افت عملکرد دانه را موجب شد. با این حال کمترین عملکرد دانه از پایین ترین تراکم (350 بوته در متر مربع) حاصل شد. تراکم بوته اثر معنی داری بر درصد پروتئین دانه نداشت اما اثر آن بر عملکرد پروتئین معنی دار بود. میزان پرولین برگ پرچم تحت تاثیر تراکم قرار نگرفت اما هر دو تیمار تنش آبیاری سبب افزایش معنی دار آن شدند. روند تغییرات منحنی شاخص های رشد گندم تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت. تنش در طی فاز زایشی سبب ریزش سریعتر برگها و کاهش دوام سطح سبز شده و سبب افزایش شیب افت منحنی شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول شد. تراکم بوته، میزان و زمان به حداکثر رسیدن LAI و CGR را تحت تاثیر قرار داد. در مطالعه اخیر صفات مورد بررسی (14 صفت) به شرح زیر مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شامل موارد ذیل بود.      1-تعداد روز تا رسیدن فیزیولوژیکی    2-ارتفاع بوته   3-تعداد خوشه در متر مربع      4-  وزن هزار دانه   5- طول پدانکل    6- عملکرد دانه   7- عملکرد بیولوژیک   8- شاخص برداشت   9- شاخص سطح برگ  10 – سرعت رشد محصول   11- سرعت جذب خالص  12- عملکرد پروتیین دانه  13- درصد پروتئین دانه  14- محتوای پرولین برگ  فهرست مطالب چکیده ارتفاع بوته تعداد خوشه در متر مربع وزن هزار دانه تعداد روز تا رسیدگی عملکرد دانه عملکرد بیولوژیکی شاخص برداشت درصد پروتئین دانه عملکرد پروتئین محتوای پرولین برگ   شاخص سطح برگ سرعت رشد محصول سرعت جذب خالص جدول همبستگی بین صفات نتیجه گیری و پیشنهادات فهرست منابع نمودار 4-1) – اثر آبیاری بر ارتفاع بوته گیاه گندم نمودار 4-2- اثر تراکم  بر ارتفاع بوته گیاه گندم نمودار 4-3 – اثر آبیاری بر تعداد خوشه گندم در متر مربع نمودار 4-4- اثر تراکم  بر تعداد خوشه گندم در متر مربع نمودار 4-5 – اثر آبیاری بر وزن هزار دانه گندم نمودار 4-6- اثر تراکم  بر وزن هزار دانه گندم نمودار 4-7 – اثر آبیاری بر تعداد روز تا رسیدگی گندم نمودار 4-8- اثر تراکم  بر تعداد روز تا رسیدگی گندم نمودار 4-9 – اثر آبیاری بر عملکرد دانه گندم نمودار 4-10 – اثر تراکم بر عملکرد دانه گندم نمودار 4-11- اثرات متقابل آبیاری و تراکم بذر بر عملکرد دانه گندم نمودار 4-12 – اثر آبیاری بر عملکرد بیولوژیکی گندم نمودار 4-13- اثر تراکم  بر عملکرد بیولوژیک گندم نمودار 4-14-اثرات متقابل آبیاری و تراکم بذر بر عملکرد بیولوژیک گندم نمودار 4-15 – اثر آبیاری بر شاخص برداشت گندم نمودار 4-16- اثر تراکم  بر شاخص برداشت گندم نمودار 4-17- اثر آبیاری بر درصد پروتئین دانه گندم نمودار 4- 18 – اثر آبیاری بر عملکرد پروتئین دانه گندم نمودار 4-19- اثر تراکم  بر عملکرد پروتئین دانه گندم نمودار 4- 20 – اثر آبیاری بر محتوای پرولین دانه گندم شکل 4- 21- روند تغییرات شاخص سطح برگ گندم در سطوح مختلف آبیاری شکل 4-22 – روند تغییرات شاخص سطح برگ گندم در سطوح مختلف تراکم نمودار 4- 23 – سرعت رشد محصول گندم در سطوح مختلف آبیاری نمودار 4-24- روند تغییرات سرعت رشد محصول گندم در سطوح تراکم نمودار 4- 25 – سرعت جذب خالص گندم در سطوح مختلف آبیاری نمودار 4-26- سرعت جذب خالص گندم در سطوح مختلف تراکم جدول 1-1-درصد ترکیب پروتئین ها و اسیدهای آمینه در بخشهای مختلف دانه گندم جدول 1-2- توزیع کربوهیدراتها در بخشهای مختلف دانه گندم جدول 3-1 : مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک محل اجرای طرح جدول 4-1- تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در متر مربع و وزن هزار دانه جدول 4 -2- مقایسه میانگین اثرات ساده تیمارهای آبیاری و تراکم بذر برای صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در متر مربع و وزن هزار دانه جدول 4 -3- مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات ارتفاع بوته، تعداد خوشه در متر مربع، وزن هزار دانه  جدول 4-4-تجزیه واریانس صفات تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی جدول 4- 5- مقایسه میانگین اثرات ساده صفات تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل آبیاری و تراکم بذر برای صفات تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی جدول 4-7- تجزیه واریانس صفات شاخص برداشت، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین و میزان پرولین برگ پرچم جدول 4-8 – مقایسه میانگین اثرات ساده صفات شاخص برداشت، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین و میزان پرولین برگ پرچم جدول 4-9- مقایسه میانگین اثرات متقابل آبیاری و تراکم بذر برای صفات شاخص  برداشت، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین و میزان پرولین برگ پرچم جدول4-10-جدول همبستگی بین صفات             

 • پروژه تحقیقاتی مدیریت استراتژیك منابع انسانی در سازمان الف

  پروژه تحقیقاتی مدیریت استراتژیك منابع انسانی در سازمان الف,رشد و توسعه سازمانها,كارایی و تاثیر گذاری,مدیریت استراتژیك,مدیریت استراتژیك منابع انسانی,مدیریت استراتژیك منابع انسانی در سازمان الف,مدیریت جهانی دانش,منابع انسانی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام پروژه تحقیقاتی مدیریت…

 • بررسی منابع تغذیه با تاکید و تحلیل بر SMPS

  بررسی منابع تغذیه با تاکید و تحلیل بر SMPS,دانلود پایان نامه برق,دانلود پایان نامه منابع تغذیه سوئیچینگ,دانلود پایان نامه منبع تغذیه,دانلود پایان نامه مهندسی برق,منابع تغذیه سوئیچینگ,منبع تغذیه الکترونیکی بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی منابع…

 • چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی

  تجزیه و تحلیل شغلی,چالشهای سازمانی,چالشهای سازمانی و تجزیه و تحلیل شغلی,دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت,دانلود پایان نامه مدیریت,عملكرد شغلی در سازمان,مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی در سازمانها بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام چالشهای سازمانی و…

 • بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

  بلوغ سازمانی,بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات,بلوغ فرآیند نرم افزار,پاورپوینت مدیریت,خرید پاورپوینت رشته مدیریت,دانلود پاورپوینت رشته مدیریت,دانلود پاورپوینت مدیریت,فناوری اطلاعات,مدلسازی پروژه,مدیریت پروژه بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری…

 • اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه های مختلف و دلایل حرکت سازمانها به سوی آن

  اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه های مختلف و دلایل حرکت سازمانها به سوی آن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق رشته مدیریت اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه های مختلف و دلایل حرکت سازمانها به سوی آن…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *