بررسی نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار

اقلیم شهریار از نظر تقسیم بندی اقلیمی کوپن,بررسی نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار,روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار,علل رواج شهرنشینی و پیدایش شهرهای بزرگ,عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی شهریار,عوامل گسترش شهرها,گروه زمین های آبرفتی شهریار,نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی
بازدید کننده عزیز در حال مشاهده فایلی با نام بررسی نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار هستید.

دانلود فایل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری بررسی نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیکی شهرستان شهریار چكیده: عوامل طبیعی ازجمله عوامل اثرگذار درمطالعات جغرافیایی می باشند. این عوامل اهمیت وارزش یکسانی ندارند چرا كه درسطح زمین به شکلی ناموزونی پراکنده شده اند ودر هرمکان در ارتباط باعوامل و عناصر دیگر ویژگیهای متفاوتی پیدا می کند. مهمترین این عوامل عبارتند از: آب وهوا، شیب زمین، خاک ناهمواریها وبرخی دیگر. مقصود ماازبیان عوامل طبیعی در اینجا شناخت و بررسی این عوامل وتاثیرآن برروی ساخت وسازها وتوسعه فیزیكی نواحی شهری است،درواقع میخواهیم بدانیم آیا عوامل طبیعی درتوسعه یک منطقه تاثیر بیشتری دارند و یاسایر عوامل غیر طبیعی همچون عوامل انسانی اقتصادی و صنعتی و…. منطقه شهریاربه جهت بهره مندی نسبتا مناسب از عوامل طبیعی از یكسو وقرارگرفتن درکنارکلان شهری مانند تهران از سوی دیگر ازشرایط ویژه ای جهت توسعه برخوردار گردیده، دراین مقاله سعی شده تا چگونگی تاثیرعوامل طبیعی برروی روند توسعه شهریار را مورد بررسی قرار دهیم.كه اینگونه  میتوان در یافت كه شهرستان شهریاربا توجه به خصوصیات مثبت طبیعی در همان راستا گسترش فیزیكی و توسعه مناسب و قابل توجه ای نیافته است بلكه این عوامل موثر طبیعی همچون باد مشهور شهریاری این منطقه یكی از عوامل عدم گسترش شهر در ان راستا تلقی میگرددو عوامل دیگرغیر طبیعی و انسانی همچون نزذیكی به پایتخت و كمی قیمت زمین باعث مهاجر پذیری و رشد و توسعه منطقه مورد مطالعه گردیده است. واژگان كلیدی: شهریار عوامل طبیعی رشد فیزیكی توسعه عوامل انسانی مقدمه : هدف ازمطالعات جغرافیایی دستیابی به شناخت پایه ای ازمحیطی است که بسترومیدان عمل تمام فعالیتهای انسانی بشمارمی آید. انجام این مطالعات پایه ای ازآن نظرحائزاهمیت است که پدیده های موجود درسطح زمین ازنظر شکل وپراکندگی یکسان نبوده ومنشاء پیدایش آنها ازقانون مندیهای همسانی تبعیت نمی کند. شناخت خصوصیات جغرافیایی محیط ازلحاظ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی توان بالقوه ای برای مناطق مختلف محسوب شده وموجب شناخت بیشتر و بهتر ازمحیط از یكطرف وازطرف دیگرامکان هرگونه حرکت اندیشمندانه درمحیط ازسوی انسان درقالب یک سیستم منظم رافراهم می کند .  لازم به ذكر است كه منظورازمحیط طبیعی آن ساختاری ازپیکربندی فضا بوده که ویژگیهای آن تحت تاثیر دخل وتصرف انسان به وجود نیامده ،بلكه محیط طبیعی شامل مجموعه عناصر وعواملی است که یابطورمستقیم منشاء اثرهستند یا درزنجیره اثرات نقش موثری ایفا می کنند.بین عوامل طبیعی ،آب وهوا نقش بسیارمهمی رادرفعالیتهای انسانی دارد. مساعدت یاعدم مساعدت آب وهوا بیش ازسایرعوامل طبیعی درزمینه گسترش اماکن شهری وروستایی موثر می باشد . چنانکه خالی بودن فضاهای وسیع درنقاط مختلف دنیا ازنظرپراکندگی اجتماعات انسانی، نمایشگرعدم مساعدت عوامل آب وهوایی است؛ وفشردگی اجتماعات انسانی درنواحی ویژه جغرافیایی ‌حاکی ازاعتدال ومساعدت آن است. بنابراین عوامل طبیعی می تواند بر روی روند توسعه و یا عدم توسعه شهرها اثرگذارباشند، ومهمترین این عوامل تاثیرگذارعبارتند از: آب وهوا خاک – توپوگرافی – زمین شناسی – وضعیت لرزه خیزی و…  بعضی ازعوامل طبیعی مثل شیب زمین – خاک نامناسب- مجاورت با کوههای آتشفشانی- مسیل ها – قرارداشتن درمسیربادهای شدیدو عوامل دیگری ازاین دست به عنوان مانع برای توسعه شهرشناخته می شوند.جدای از عوامل طبیعی ، عوامل انسانی – فرهنگی واجتماعی – مجاورت با راههای اصلی وشریانی مرکزیت داشتن – قیمت مناسب زمین و مسکن نیزمی تواند درتوسعه یک منطقه نقش بسزایی داشته باشد. فهرست مطالب بررسی نقش عوامل طبیعی موثر بر روند توسعه فیزیكی شهرستان  شهریار 1 چكیده: 3 واژگان كلیدی: 3 مقدمه : 4 شاخص ها و متغییرهای تحقیق : 5 ویژگیهای طبیعی شامل : 5 اهداف تحقیق : 5 اهداف جزئی : 5 فرضیه  : 6 عوامل تحقیق 6 الف) مطالعات کتابخانه ای  : 7 ب) کار میدانی : 7 موانع و مشکلات تحقیق : 7 منطقه مورد مطالعه : 8 بحث اصلی: 8 عوامل گسترش شهرها : 9 مهمترین عواملی که به رواج شهرنشینی وپیدایش شهرهای بزرگ انجامید بقرار زیراست : 9 توپوگرافی : 11 زمین شناسی : 12 بنابراین شهریار درگروه زمین های آبرفتی به دودسته تقسیم میشود: 13 هیدرولوژی و منابع آب 13 وضعیت اقلیمی : 14 اقلیم شهریار از نظر تقسیم بندی اقلیمی کوپن: 14 میزان بارش ونزولات جوی : 15 جمع بندی و نتیجه گیری : 16 نقش عوامل طبیعی 16 نقش عوامل انسانی 17 منابع و ماخذ : 19

 • تأثیر نظام اجتماعی و اقتصادی بر دوگانگی نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بویه

  fileina,آل‌بویه,تأثیر نظام اجتماعی و اقتصادی بر دوگانگی نهاد خلافت و سلطنت در دوره آل بویه,خرید مقاله و تحقیق تاریخ,دوگانگی خلافت و سلطنت,دوگانگی نهاد خلافت در دوره آل بویه,زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی,سیستم همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل,نهضت ترجمه,همکاری در فروش…

 • مبانی نظری اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

  اجرای احکام داوری خارجی,ارجاع دعاوی به داوری بین‌المللی,بررسی کنوانسیون نیویورک,حل و فصل اختلافات بین‌المللی,شیوه اجرای آرای داوری در ایران,شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی,مبانی نظری اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران,موانع اجرای یک رای داوری خارجی بازدید کننده…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد کارکنان

  پرسشنامه بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد کارکنان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه  رشته مدیریت دولتی پرسشنامه بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد کارکنان       پرسشنامه ذیل در خصوص "بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد…

 • ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران

  ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی,ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران,ارزیابی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی,تعهد سازمانی,تعهد سازمانی پرستاران,دانلود پایان نامه رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی,رضایت شغلی,رضایت شغلی پرستاران بازدید کننده عزیز در حال مشاهده…

 • پروپوزال بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر عملکرد وام گیرندگان در باز پرداخت تسهیلات دریافتی

  پروپوزال بررسی تاثیر ویژگی های فردی بر عملکرد وام گیرندگان در باز پرداخت تسهیلات دریافتی,پروپوزال تاثیر ویژگی های فردی در باز پرداخت تسهیلات دریافتی,پروپوزال مدیریت ریسک اعتباری,خرید پروپوزال حسابداری,رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک,رتبه بندی مشتریان بانک,شاخص های انتخاب متقاضیان معتبر…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *